Bewindvoering

De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de vaste inkomsten en de vaste lasten. Bij hogere uitgaven dan inkomsten onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt bij voorkeur in overleg met de cliënt maar kan toch soms leiden tot minder populaire maatregelen, er moet immers hoe dan ook ergens op bezuinigd gaan worden.

 

 • Lees meer

  Wat is onderbewindstelling?

   

  Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde gelden en  (toekomstige) goederen te administreren en te beheren, denk hierbij aan salaris, uitkering, belastingtoeslagen, vorderingen, schulden, inboedels, sieraden, effecten etc.

  De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of een onroerende zaak. Tijdens het door de kantonrechter uitgesproken bewind worden (indien mogelijk/bij voldoende saldo) de rekeningen betaald en wordt een goede administratie gevoerd.

   

   

  Wie controleert de bewindvoerder?

   

  De kantonrechter houdt toezicht op de werkzaamheden van de bewindvoerder. Binnen 3 maanden na instelling van het beschermingsbewind dient de bewindvoerder een boedelbeschrijving op te stellen. Dit is een beschrijving van alle bezittingen en schulden ten tijde van de startdatum van het bewind. De bewindvoerder moet ook ieder jaar een “rekening & verantwoording” opstellen voor de kantonrechter. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven alsmede een schuldenoverzicht.

   

  ​Cobis Groep hecht aan transparantie.  Middels persoonlijke inlogcodes kunnen cliënten inloggen in mijn.onview.nl. Hierin zijn de mutaties op de beheer- en leefgeldrekeningen zichtbaar. Het overzicht in mijn.onview.nl wordt enkele keren per week geactualiseerd. Cliënten die geen mogelijkheid hebben om in te loggen in mijn.onview.nl kunnen op verzoek een papieren overzicht van de bankmutaties ontvangen, verzending één maal per maand.

   

  Hoeveel leefgeld krijgt de onderbewindgestelde?

   

  Leefgeld is een wekelijks bedrag wat u op een leefgeldrekening ontvangt. Dit is bedoeld om in uw eerste levensbehoeften te voorzien. Het leefgeld verschilt per persoon, het is afhankelijk van het beschikbare budget en de gezinssituatie. Overboeking van het leefgeld naar de eigen leefgeldrekening geschiedt op een door de cliënt te kiezen vaste dag in de week.

   

  De vaste lasten worden (bij voldoende ruimte) door de bewindvoerder vanuit de beheerrekening betaald.

  Wat kan ik van mijn bewindvoerder verwachten?

  De bewindvoerder heeft als taak uw vermogen te beheren. Op basis van uw inkomsten en uitgaven wordt een budgetplan opgesteld, uitgangspunt is een sluitend budgetplan. Als er sprake is van een negatief budget onderzoekt de bewindvoerder welke maatregelen er genomen moeten worden om te komen tot een positief budget. Overleg tussen bewindvoerder en cliënt heeft de voorkeur doch indien nodig neemt de bewindvoerder de beslissing in het belang van een sluitend budget!

   

  Tot de werkzaamheden behoren o.a.:

   

  • Hulp met het aanvragen van het bewind.
  • Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.
  • Aanvragen van Toeslagen Belastingdienst.
  • Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
  • Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1.
  • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
  • Opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener.
  • Jaarlijks opstellen plan van aanpak en bij een schuldenbewind een aanvullend plan van aanpak.
  • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter.

   

  Einde van het bewind.

   

  De kantonrechter spreekt het bewind doorgaans uit voor onbepaalde tijd. Een onderbouwd verzoek tot beeindiging van de onderbewindstelling kan door de cliënt worden ingediend bij de kantonrechter. Het is uiteindelijk aan de kantonrechter om dit verzoek al dan niet te honoreren.

  Sowieso eindigt het bewind bij overlijden van de cliënt. De bewindvoerder stelt de rechtbank zo spoedig mogelijk in kennis van dit overlijden.